EUROTRANS-LUX Žamberk - mezinárodní a vnitrostátní kamionová autodoprava

AUTODOPRAVA Josef Lux - EUROTRANS

Tylova 947, 564 01 Žamberk, telefon/fax.: +420 465 613 454, email: lux@eurotrans-lux.cz

» Nabídka služeb – mezinárodní a vnitrostátní kamionová autodoprava

» Mezinárodní a vnitrostátní doprava

V oblasti mezinárodní a vnistrostátní dopravy se zaměřujeme především na:

- Německo
- Švýcarsko
- Velkou Británii
- Skandinávii

Přepravované zboží zákazníků je pojištěno na 5 mil. Kč z titulu odpovědnosti dopravce dle úmluvy CMR. Na přání zákazníka dopojistíme zásilky proti veškerým možným rizikům v průběhu přepravy.

Cenu za přepravu s Vámi dohodneme podle charakteru konkrétní přepravy. Osvědčeným způsobem je dohodnout cenu smluvní, která je závislá na velikosti zakázky (váha, objem), požadovaném termínu doručení (expresní nebo běžná přeprava), vzdálenosti místa určení atd.


» Přeprava ADR

Mezinárodní i vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, jinak také zvaná jako Dohoda ADR (Accord Dangereuses Route).

Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Takovéto věci mohou mít různá nebezpečí, například výbušnost, hořlavost, podporu hoření, schopnost samozapálení, toxicitu, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost nebo mohou jinak ohrožovat životní prostředí apod.

Objednat si u nás můžete přepravu nebezpečného zboží těchto tříd:

Třída 2
Třída 3
Třída 4.1      
Třída 4.2
Třída 4.3
Třída 5.1
Třída 5.2
Třída 6.1
Třída 6.2
Třída 8
Třída 9
Plyny
Hořlavé kapaliny
Hořlavé tuhé látky
Samozápalné látky
Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Látky podporující hoření
Organické peroxidy
Toxické látky
Infekční látky
Žíravé látky
Jiné nebezpečné látky a předměty

Na tuto specializaci máme certifikovaného bezpečnostního poradce. Jeho úloha spočívá v tom, že pomáhá zabraňovat rizikům, která vyplývají z této činnosti. Řidiči a dispečeři absolvovali školení a prošli zkouškami o zvláštních požadavcích.


» Spedice

Spedici uskutečňujeme pomocí prověřených a spolehlivých dopravců.
Zavazujeme se obstarat nebo zajistit přepravu vlastním jménem a na svůj účet.
Vystupujeme vůči objednateli jako dopravce, na kterého se přijatý závazek přenáší.
Plně zodpovídáme objednateli přepravy za splnění závazku, tedy dopravení zboží do určeného místa a také za škody vzniklé přepravou nebo odcizením.

Spedičně zajišťujeme
- vnitrostátní i mezinárodní přepravu
- přepravu ADR
- celovozové i kusové zásilky


Autodoprava Eurotrans-Lux